Juridisk Publikation

Juridisk Publikation är en akademisk juridisk tidskrift och ett forum för juriststudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem och uttrycka juridiska åsikter. Juridisk Publikations syfte är att främja juridisk debatt genom att publicera artiklar av hög akademisk kvalitet om spörsmål i juridikens framkant och främja juriststudenters utveckling avseende analytisk förmåga, argumentation och språkbruk. Förhoppningen är att därigenom långsiktigt bidra till utvecklingen av det svenska samhället.

”Juridisk Publikation kommer inte bara att bli en tidskrift som läses för stunden. Den kommer att ingå i den juridiska doktrinen och därmed tillhöra de svenska rättskällorna. Om det i en domstol eller för någon annan rättstillämpande myndighet kommer upp ett problem som har behandlats i Juridisk Publikation kan tidskriften inte förbigås. Den kommer att citeras och diskuteras i sådana sammanhang och får på det sättet en betydande livslängd.”

– Johan Munck, förutvarande ordförande av Högsta domstolen, ur tal med anledning av första numret den 26 maj 2009

Juridisk Publikation distribueras i Norden till domstolar, advokatbyråer, professorer, myndigheter, bolagsjurister, universitet och juriststudenter. Redaktionen drivs i dag av cirka 40 juriststudenter vid fem lärosäten och det Akademiska rådet engagerar ett trettiotal yrkesverksamma akademiker, forskare och advokater.

Juridisk Publikation har inget intresse av att konkurrera ut andra juridiska tidskrifter. Genom att snarare verka sida vid sida med andra juridiska fora är förhoppningen att öka intresset för den juridiska debatten och därigenom bidra till den svenska rättsutvecklingen.

Artiklarna skrivs av juriststudenter, professorer, advokater och andra yrkesverksamma jurister. Artiklarna behandlar fundamentala juridiska problem och aktuella frågor inom samtliga rättsområden. Urvalsprocessen är gedigen och genomarbetad för att säkerställa att artiklarna har god akademisk kvalitet och juridisk relevans. Inledningsvis granskar redaktionen insända artiklar och arbetar med författaren i en redigeringsprocess. Därefter granskas artiklarna anonymt av Akademiska rådet, som består av framstående jurister, för att på så sätt ge artiklarna en oberoende kvalitetsstämpel.

Eftersom Juridisk Publikation är en studentdriven organisation föreligger ett återkommande rekryteringsbehov. Vi tar därför emot spontanansökningar till redaktionen året runt. Ansök genom att skicka in CV, personligt brev och en text som du har skrivit inom ramen för juristprogrammet till stefan.lundkvist@juridiskpublikation.se.

För mer information om Juridisk Publikation, se vår hemsida juridiskpublikation.se eller kontakta ovanstående e-postadress för ytterligare frågor.